Matrikulær Sagsbehandling

565cdb79-3018-4b74-8074-b91f85bdb464

Matrikulær Sagsbehandling

Ordet "matrikulær" er et fremmedord for de fleste. En matrikel er en fortegnelse over fast ejendom. Derfor handler matrikulær sagsbehandling om alle de aktiviteter der skal gennemføres i forbindelse med vedligeholdelse og ændring af fast ejendom. 

Et eksempel på vedligeholdelse af fast ejendom kunne være en retablering af en ejendomsgrænse (skelafsætning) eller notering af supplerende mål i matriklen til brug for forbedring af retssikkerheden omkring ejendommen. Dette er typisk aktuelt for en ejendom, når man ikke kan finde sine skelpæle, eller i det hele taget har brug med sikkerhed at vide, hvor skellet er henne. Måske skal man sætte et hegn op, eller fælde træer, hvor man godt forinden fældningen vil være sikker på, at det ikke er naboens træer man fælder.
En ændring af en fast ejendom kunne være udstykning, arealoverførsel eller sammenlægning, hvor man i nævnte rækkefølge opdeler, overfører og forener hele eller dele af faste ejendomme. Udstykning eller arealoverførsel sker typisk i forbindelse med salg af en del af en fast ejendom.
Salg af en hel ejendom vil kunne ske i fri handel, uden indblanding af en landinspektør, dog ser man ikke så sjældent, at sælger, køber eller deres rådgiver i forbindelse med en handel vil sikre sig, hvor skellene er, og i forbindelse bestiller en Praktiserende landinspektør til at kontrollere og afsætte skellene omkring ejendommen.

Hos Flemberg & Godiksen udfører vi alle former for matrikulær sagsbehandling, herunder dem nævnt ovenfor. Vi rådgiver gerne dig om, hvad der skal til for at få en ønsket disposition gennemført. Vi ser desværre af og til at folk disponere inden de får talt med en landinspektør. Eksempelvis træffer aftale om et køb af et ejendom for efterfølgende, at ville sammenlægge ejendommene. Man har bare overset, at dette kræver 100% identitet i ejerforholdet og ensartet panthæftelse i de to ejendomme eller at den ene ejendom er ubehæftet. Et eksempel er, at manden i et ægteskab køber en ejendom, og ikke er opmærksom på, at den ejendom som han ejer er tinglyst i såvel hans samt i hans kones navn.

Vi behandler tillige sager om private fællesveje. En Privat fællesvej er en vej, der fører ind over en privat ejendom og tjener som adgang for flere ejendomme end den ejendom, som vejen fører ind over. 

Sagsbehandlingen inkluderer registrering hos Geodatastyrelsen, som er ansvarlig for ejendomsregistrering i Danmark, på Grønland og Færøerne.

Kontakt os i dag og lad os hjælpe dig med at få gennemført dine ejendomsændringer på forsvarlig vis, så du undgår fejltagelser og sikrer dig retten til din ejendom.

Det kan vi bla. udføre

  • Alle matrikulære sagstyper - herunder udstykning, arealoverførsel, sammenlægning m.v.
  • Rådgivning om ejendomsdispositioner
  • Servitutundersøgelser i forbindelse med matrikulær sagsudarbejdelse
  • Udarbejdelse og levering af udstykningskort for din ejendom
  • Rådgivning om private fællesveje
  • Udlægning, flytning eller nedlæggelse af private fællesveje

Ring mig op